Elec­tro ~ CV ~ Pla­fonds ~ Tegels

Elec­tro

Ver­licht­ing

U kunt spots overal in een ver­laagd bad­kamer­pla­fond inbouwen. U hoeft voor de ver­licht­ing geen reken­ing te houden met de aansluit­pun­ten in de bad­kamer. Bedrad­ing, lei­din­gen en buizen kun­nen een­voudig en net­jes wor­den weggew­erkt onder het pla­fond. Zo kunt u uw bad­kamer sfeer­vol ver­lichten met vol­doende licht daar waar u het nodig heeft.

Bad­kamer– en toiletventilatoren

Wilt u na het douchen ook direct in de bad­kamer­spiegel kun­nen kijken? Uw toi­let automa­tisch fris achter­laten voor de vol­gende bezoeker? Zon­der steeds opnieuw te moeten poet­sen? Dat kan met het com­plete pro­gramma design bad­kamer– en toi­letven­ti­la­toren. Hier­mee kunt u uw bad­kamer en toi­let opti­maal ven­til­eren. Zo bent u vocht en geurt­jes altijd te snel af. En bli­jft u baas over een com­fort­a­bel en gezond binnenklimaat.

CV

Ver­warm­ing

Een aan­ge­name tem­per­atuur is in de bad­kamer onmis­baar.
Wij bieden u een slimme oplossin­gen voor bad­kamers. Dit geldt ook voor de ver­warm­ing van uw bad­kamer. Wat dacht u bijvoor­beeld van een sfeer­volle design radi­a­tor? Deze geeft een sti­jlvol accent aan uw bad­kamer. Wij bieden tevens uit­stek­ende mogelijkhe­den voor vloerverwarming.

Vlo­erver­warm­ing

Vlo­erver­warm­ing zorgt voor een aan­ge­name tem­per­atuur in uw bad­kamer. Het is een onzicht­bare warmte­bron. Met vlo­erver­warm­ing geniet u van een heer­lijk com­fort­a­bele ver­war­mde vloer. Zeker in de win­ter is dit een zeer pret­tige optie

Pla­fonds

Het pla­fond van een bad­kamer wordt vaak over het hoofd gezien als het gaat om het com­pleet inrichten van een bad­kamer. Jam­mer, want een mooi pla­fond is wel degelijk bepal­end voor de uit­stral­ing voor uw badkamer.

Een goed door­dacht pla­fond voorkomt boven­dien schim­melvorm­ing. Bij een badkamer-​plafond gemaakt van hoog­waardig gecoat alu­minium, neemt het pla­fond de tem­per­atuur van de omgev­ing over. U hoeft dus ook niet meer bang te zijn voor schim­mel en zwarte vlekken op uw bad­kamer pla­fond.
U kunt ook kiezen voor een mooi strak ges­tu­cado­ord plafond.

In de bad­kamer zijn inbouwspots in het pla­fond een mooie en prak­tis­che oploss­ing. Ver­licht­ing kan ge-​pland wor­den zoals u dat wenst. Zo wel in een ges­tu­cado­ord of alu­minium plafond.

Tegels

Een veilige thuishaven met een ziel en een eigen iden­titeit. Uw woonkamer, keuken gang of bad­kamer met per­soon­lijkheid en in stijl. Een goed gevoel is het uitein­delijke resultaat.

Wij bieden tegels uit een ruime assor­ti­ment uit de toon­aangevende lan­den zoals Italië, Spanje en Por­tu­gal, en werken uit­slui­tend met mate­ri­alen van de hoog­ste kwaliteit.Acce­soires

Bij het realis­eren van een nieuwe bad­kamer– en toi­let wordt acces­soires vaak als laatst aangeschaft. Deze laat­ste aankoop is zeker niet de minst belan­grijke. Zowel func­tion­eel als esthetisch gezien; goed gekozen acces­soires wor­den dagelijks gebruikt en ver­sterken de beoogde sfeer en stijl.

Wassen en opmaken, scheren en stylen, dat is slechts een greep uit alle activiteiten in de bad­kamer. Het is altijd pret­tig om alle ben­odigdhe­den bij de hand te hebben. Zoals hand­doekrek, zeep­dis­penser, bek­er­houder of LED-​verlichte cos­met­i­cas­piegel zet het ver­grote spiegel­beeld per­fect in scène.

Bij het samen­stellen van de juiste design acces­soires van vierkan­ten of ronde vor­men kan het toi­let direct voorzien wor­den van de meest belan­grijke acces­soires, zoals een toi­letrol­houder, een toi­let­borstel­houder en een haakje.